LANDMARK, MASTER PLAN LANDSCAPE

Client: Herzliya Municipality and Private Developer, Location: Kiryat Shechakim, Herzliya, Israel, 2015